Doorgaan naar artikel

Gebruiksvoorwaarden

Toegang en gebruik

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderhevig aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Auteursrechten

De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik van materiaal op deze site kan een schending vormen van het auteursrecht, trademark of enige andere wet die van toepassing is op de materialen die op deze site worden gepresenteerd. De materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en worden beschermd door werdeldwijde auteursrechtwetgeving en verdragsbepalingen. Onder voorbehoud van de voorwaarden van de hierboven verstrekte Licentie, mag het materiaal op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gedownload, gepost, verzonden of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aptean.

Handelsmerken

Alle op deze website gebruikte handelsmerken zijn eigendom van een Aptean-entiteit of worden gebruikt onder licentie van de respectieve eigenaren van de handelsmerken. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaar van het handelsmerk.

Disclaimer

De materialen kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten en worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) garanties van nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendom, of geschiktheid voor een bepaald doel of (b) garanties van de betrouwbaarheid van enig(e) advies, mening, verklaring of andere informatie die via de site wordt weergegeven of verspreid.

U erkent dat het vertrouwen op een dergelijk(e) advies, mening, verklaring, memorandum of informatie zal geschieden op uw eigen risico. Aptean behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele fouten of weglatingen in enig deel van de site te corrigeren. Aptean kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving andere wijzigingen aan de site, de materialen, de producten of de op deze site opgenomen informatie aanbrengen.

Aptean of haar licentiegevers/leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken, zelfs als Aptean is op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Aptean garandeert evenmin dat de functies die opgenomen zijn in de materialen ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat die defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat materialen die worden gedownload of anderszins worden verkregen door het gebruik van de site, naar uw eigen goeddunken gebeurt en voor uw eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van materialen. Aptean geeft geen enkele garantie met betrekking tot goederen die gekocht of verkregen zijn via de site of transacties die via de site zijn aangegaan.

Aansprakelijkheidsbeperking

Aptean kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, voortvloeiend uit: (a) het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de site; (b) de kosten voor de aanschaf van vervangingsgoederen als gevolg van via de site aangeschafte of verkregen goederen of via de site ontvangen berichten of aangegane transacties; (c) het materiaal op de site; of (d) elke andere aangelegenheid in verband met de site, zelfs indien Aptean op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Geen klantrelatie

Er wordt geen klant-, advies-, fiduciaire of professionele relatie geïmpliceerd of gevestigd, en noch Aptean, noch enige andere persoon is, in verband met deze site, betrokken bij het geven van advies of andere professionele diensten of adviezen. U dient Aptean of andere professionele adviseurs die bekend zijn met uw specifieke feiten en omstandigheden om advies te vragen alvorens een beslissing te nemen.

Sites van derden

Deze site kan geautomatiseerde zoekresultaten produceren of u op een andere manier naar andere sites op het internet linken. Deze sites kunnen informatie of materiaal bevatten die sommige mensen als ongepast of aanstootgevend kunnen ervaren. Deze andere sites vallen niet onder de controle van Aptean en u erkent dat Aptean niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, de fatsoenlijkheid of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites. Het opnemen van een dergelijke link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Aptean van de betreffende site, noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Reclameboodschappen

Aptean en/of verbonden derden kunnen u van tijd tot tijd e-mailberichten sturen met reclame en promoties. Aptean geeft geen goedkeuring, verklaring of garantie met betrekking tot de inhoud van dergelijke e-mailberichten of goederen of sites die van dergelijke derden kunnen worden verkregen. Aptean is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke schade dan ook met betrekking tot dergelijke transacties of promoties, met inbegrip van maar niet beperkt tot betaling en levering van goederen, als gevolg van transacties met dergelijke adverteerders op de site.

Vrijwaring

U stemt ermee in Aptean, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, die door derden wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de site door u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk door u, of een andere gebruiker/lid van uw account, op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

Toepasselijk recht

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door Aptean in de staat Georgia, VS. Door uw toegang tot of gebruik van aptean.com stemt u ermee in zich te houden aan alle wetten en voorschriften van het land waarin u verblijft (of van waaruit u aptean.com opent of gebruikt) die van toepassing zijn op de overdracht van gegevens op het internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van encryptiemethoden en de overdracht van gegevens over internationale grenzen heen, naar verboden landen, en die persoonlijk identificeerbare informatie bevatten. Aangelegenheden met betrekking tot of voortvloeiend uit uw toegang tot en gebruik van aptean.com vallen onder de Amerikaanse federale wetgeving of de wetten van de staat Georgia, zoals van toepassing. Elke juridische actie met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van aptean.com (hetzij in de aard van een rechtszaak, handhaving, arbitrage, bemiddeling of een andere soortgelijke actie) zal worden ingesteld in Atlanta, Georgia of in een staats- of federale rechtbank in die plaats. U en Aptean stemmen ermee in zich aan dergelijke jurisdictie te onderwerpen, en stemmen er voorts mee in dat deze rechtbanken bevoegd zijn kennis te nemen van dergelijke gerechtelijke stappen of procedures.

Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

Aptean kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen ingeving wijzigen. Aptean zal u binnen een redelijke termijn in kennis stellen van dergelijke wijzigingen, en het verdere gebruik van de site zal worden opgevat als aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Beëindiging

Aptean behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot deze site of een gedeelte ervan te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.